Zoeken
Pagina's
 
Algemene voorwaarden
Order-Direct B.V.

Order-Direct B.V. - Algemene voorwaarden


Opdrachtgever

Bedrijf, persoon of organisatie die bij Order-Direct B.V. een offerte en/of een product of dienst aanvraagt en afneemt.

Licentiehouder

De naam waaronder de aangeschafte licentie bij Order-Direct B.V. geregistreerd staat.
 

1 Prijzen


1.1    Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
 

1.2    De jaarlijkse vergoeding voor het servicecontract bedraagt 15% van de actuele pakketten- en moduleprijzen.
 

1.3    Het voor het servicecontract verschuldigde bedrag wordt jaarlijks gefactureerd, vanaf de datum van aanschaf.
 

1.4    De prijzen van de pakketten en de bijbehorende modules worden jaarlijks herzien.
 

2 Offertes, bestellingen en betalingen


2.1    Offertes zijn geheel vrijblijvend voor de ontvanger en geldig gedurende 30 dagen.
 

2.2    Betalinggeschiedtdoorvooruitbetalingvan een percentage, bepaald per opdracht maar minimaal 40%, vanhetverschuldigdebedragen betaling van de resterende bedrag binnen 30 dagen nalevering en installatie.
 

2.3    Kan door uitblijven van een afdoende reactie en/of aanlevering van benodigde
gegevens door de opdrachtgever de oplevering niet binnen twaalf maanden na
datum van de eerste factuur worden afgerond, dan wordt de eindfactuur met het resterende bedrag na afloop van deze termijn automatisch verstuurd
 

2.4    Wordt niet aan de betalingsplicht voldaan dan is de opdrachtgever in verzuim van rechtswege.De opdrachtgever is dan rente verschuldigd over het factuurbedrag, berekendvanaf de vervaldag van de factuur. Tevensworden administratiekosten in
rekening gebracht. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die verband houden
met de inning van de factuurbedragen komen voor rekening van de opdrachtgever. Wordt een vordering door ons ter inning uit handen gegeven, dan wordt een afgesloten servicecontract beëindigd.
 

2.5    Klachten ten aanzien van de verlening van ondersteuning schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
 

3 Levering gebruiksrecht


3.1    Verstrekking van het licentienummer ten behoeve van het gebruiksrecht vindt als regel plaats na ontvangst van de aanbetaling.
 

3.2.   Indien Order-Direct B.V. afhankelijk is van nadere door de wederpartij te verstrekken gegevens, begint de levertijd te lopen nadat Order-Direct B.V. die gegevens volledig heeft ontvangen.
 

3.3    Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden, betaling te weigeren of anderszins niet aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.
 

3.4    Order-Direct B.V. heeft het recht om zonder opgaaf van reden de levering geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder daardoor tot vergoeding van eventuele schade verplicht te zijn.
 

3.5    De software blijft eigendom van Order-Direct B.V. Door betaling of machtiging tot automatische incasso van de licentievergoeding verkrijgt de licentiehouder uitsluitend het gebruiksrecht.
 

4 Servicecontract


4.1    Door het afsluiten van een servicecontract wordt het recht op ondersteuning verkregen. Service wordt uitsluitend verleend op de meest recente versie van het programma.
 

4.2    Behoudens storingen en onderhoudswerkzaamheden is de website van Order-Direct B.V. dagelijks bereikbaar voor ondersteuning.
 

4.3    In het servicecontract is uitsluitend begrepen het beantwoorden van vragen en/of oplossen van problemen van de licentiehouder betreffende de functionele werkzaamheid van de programmatuur, voor zover niet in de handleidingen of helpbestanden beschreven.
 

4.4    De volgende zaken vallen niet onder de ondersteuning die geboden wordt op de grond van het servicecontract: aanpassingen aan lay-outs van overzichten, vraagstukken van boekhoudkundige, administratieve en bedrijfskundige aard, importeren en exporteren van gegevens, externe koppelingen, het uitvoeren van updates naar nieuwe versies en releases.
 

4.5    De opzegtermijn van het servicecontract is minimaal 6 weken voor aanvang van het nieuwe contractjaar. De aanvangsdatum van het servicecontract komt overeen met de maand waarop de software/het servicecontract wordt gefactureerd.
 

5 Licentievoorwaarden


5.1    Door het accepteren van de licentieovereenkomst tijdens de installatie van de software verklaart u in te stemmen met de genoemde voorwaarden. Wilt u de licentieovereenkomst niet accepteren, dan dient de installatie te worden afgebroken en beëindigd en binnen 7 werkdagen na factuurdatum contact opgenomen te worden met Order-Direct B.V. voor verdere afhandeling.
 

5.2    De licentiehouder heeft uitsluitend het recht om het programma te installeren en te gebruiken voor het aantal gebruikers waarvoor licenties zijn aangeschaft of het te laten gebruiken door zoveel clients van een terminalserver als waarvoor licenties zijn aangeschaft.
 

5.3    Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar: de licentiehouder mag het programma niet verkopen, uitlenen, verhuren, in lease geven of wegschenken. Het is niet toegestaan om het programma te verveelvoudigen en/of openbaar te maken zonder schriftelijke toestemming van Order-Direct B.V. Evenmin is het toegestaan om licenties buiten het bedrijf van de licentiehouder ter beschikking te stellen aan derden, al dan niet tegen vergoeding.
 

5.4    Order-Direct B.V. sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaan is door het gebruik van of verhindering tot het gebruik van de software.
 

5.5    De gebruiker gaat ermee akkoord dat de software een ingebouwde mogelijkheid heeft om de rechtmatigheid van het gebruik van de software te kunnen controleren en illegaal gebruik daarvan te verhinderen.

6 Garanties


6.1    Order-Direct B.V. garandeert dat het programma in hoofdlijnen functioneert in overeenstemming met de beschrijving van de mogelijkheden zoals die zijn opgenomen in de productbeschrijving die Order-Direct B.V. beschikbaar stelt bij de aanschaf van het product.
 

6.2    Order-Direct B.V. garandeert dat de software voor uitlevering zorgvuldig is gecontroleerd op bij Order-Direct B.V. bekende virussen.
 

6.3    Order-Direct B.V. garandeert niet dat alle functionele mogelijkheden van het programma beschikbaar blijven in volgende versies van het programma.
 

6.4    Order-Direct B.V. garandeert niet dat de software geen gebreken vertoont voor wat betreft het materiaal en functioneren.
 

6.5    Order-Direct B.V. garandeert niet dat de software geschikt is voor toepassingen die buiten het bestek van de bijgeleverde documentatie vallen.
 

6.6    Buiten de bovengenoemde garanties verleent Order-Direct B.V. geen andere garanties.
 

7 Slotbepalingen


7.1    Alle auteursrechten, handelsnamen, merkrechten, alsmede alle soortgelijke rechten met betrekking tot Order-Direct B.V., zijn het exclusieve eigendom van Order-Direct B.V.
 

7.2    Op de licentieovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen betreffende deze overeenkomst zullen in eerste aanleg worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank Zwolle-Lelystad.
 

7.3    Order-Direct B.V. is nimmer, dus ook niet in geval van bijvoorbeeld overmacht, tekortkoming in het nakomen van verplichtingen, onrechtmatige daad en onjuist advies, gehouden tot enige schadevergoeding en/of boete. Voor zover in rechte komt vast te staan dat de voornoemde volledige uitsluiting van de aansprakelijkheid niet in stand kan blijven geldt dat de hoogte van het door Order-Direct B.V. te betalen bedrag ter zake van de schadevergoeding en/of boete nooit hoger zal (kunnen) zijn dan de laagste van het aanschafbedrag van de software en de licentievergoeding.
 

7.4    Order-Direct B.V. is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Indien Order-Direct B.V. de Algemene voorwaarden wijzigt zal zij dit via haar website en/of e-mail communiceren.
 

7.5    Order-Direct B.V. is gerechtigd alle rechten en verplichtingen, voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden, over te dragen aan derden.